Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił nowy program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży szkolnej za osiągnięcia z roku szkolnego 2022/2023 pod nazwą „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”. Nabór wniosków o...
Uroczystości zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej: a) godz. 8:00 klasy „8", b) godz. 9:00 klasy „1-2”, c) godz. 10:00 klasy „3”, d) godz. 11:00 klasy “4-7”.

 Klauzula dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

w  Szkole  Podstawowej nr 24 w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu z siedzibą w: 87-100 Toruń, ul. Ogrodowa 3/5,adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (56) 655-12-96
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Lorenc, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 611 79 30 
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku wychowanków/uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  - wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  - promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej zgody w
  myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  - zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w celu ochrony mienia zgodnie z art. 108 Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 5. Monitoring obejmuje ciągi komunikacyjne - hole oraz teren przed szkołą. Obszar objęty monitoringiem jest oznaczony za pomocą piktogramów.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez monitoring obejmuje w szczególności wizerunek osób, ale także sposób poruszania się, ubiór czy zachowanie.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu). Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań i osoby poszkodowane (interes realizowany przez stronę trzecią) w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.
 8. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz bez dźwięku, Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres jednego miesiąca, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane). Termin przetwarzania może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO), prawo do ich usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 22 RODO).
 10. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje każdemu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli przebywa się w obszarze monitoringu wizyjnego.
 12. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany może mieć miejsce w przypadku rekrutacji uczniów do jednostki oświatowej. Podczas analizy brane są pod uwagę dane osobowe wskazane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz dane pozwalające na ocenę spełniania kryteriów ustalanych przez organ prowadzący na podstawie art.131 cytowanej ustawy. 
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Dane Inspektora Ochrony Danych: Jakub Rutkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 611 89 92 

Procedura korzystania z monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939

 

Z7.jpg
Z7.jpg
61.jpeg
61.jpeg
s5.jpeg
s5.jpeg
s3.jpeg
s3.jpeg
s22.jpeg
s22.jpeg
s1.jpeg
s1.jpeg
previous arrow
next arrow

Szkoła

Gmina Miasta Toruń organizuje wydarzenia zachęcające do aktywnego spędzania czasu. "SPORTOWE LATO 2024" jest to szereg wakacyjnych wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Przygotowana oferta umożliwi młodym mieszkańcom naszego...

Laboratoria Przyszłości

Ostatnie dni w szkole umilił nam występ klasy c. Uczniowie pod opieką Pani Emilii Kokot zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom spektakl profilaktyczny na motywach baśni ,,Brzydkie Kaczątko" Dzieci dowiedziały się jak wykluczenie w grupie...

Uczestniczymy w projektach:
szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24