facebook_page_plugin

niedziela, styczeń 10, 2021

Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 roku.
Zasady zgłoszenia uczestnika konkursu:
1.zgodę uczestnika konkursu (pobierz), klauzulę informacyjną dla uczestnika konkursu (oba dokumenty muszą być podpisane, dokumenty w załączniku lub na stronie www.kangur-mat.pl, zakładka RODO), opłatę konkursową 10 zł należy umieścić w kopercie i ją zakleić
2.na kopercie muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa

...

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 z siedzibą w Toruniu przy ul. Ogrodowej 3/5, 87-100 Toruń.

2. Dane do kontaktu:
• nr telefonu: 56 65 201 85;
• listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 24 im.Bohaterów Września 1939, ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń;
• email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Toruniu przy ul. Plac Św.Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

4. Dane do kontaktu:
• nr telefonu: 56 611 89 92;
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• adres e-mail do kontaktu w sprawie zgłaszania incydentów naruszeń ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Bohaterów Września 1939w Toruniu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu.

7. Podanie danych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
• przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

13. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Procedura korzystania z monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939

 

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24