facebook_page_plugin

wtorek, czerwiec 04, 2019

Zakończenie roku szkolnegośroda 19.06.2019

sala gimnastyczna

godz. 8.00 -10.30 - klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej

godz.11.00 - klasy III szkoły podstawowej

sale lekcyjne

godz. 8.00 - klasy I i II szkoła podstawowa

godz.11.00 - klasy IV-VII szkoła podstawowa

 

Uwaga! Numer sali lekcyjnej, w której nastąpi spotkaniewychowawcy z uczniami,

zostanie przekazane bezpośrednio uczniowi oraz rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

wtorek, czerwiec 04, 2019

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Uruchamiamy szkolną skrzynkę zaufania.

Jeśli coś Cię martwi, niepokoi, nie radzisz sobie z jakimś problemem, Tobie lub komuś innemu dzieje się krzywda, byłeś świadkiem agresji lub przemocy, a wstydzisz się lub boisz się przyjść do wychowawcy, pedagoga, dyrektora, skorzystaj z naszej propozycji:

Napisz mail na adres: pomoc@sp24torun.eu

Możesz pisać w każdej sprawie, która Cię niepokoi, jest dla Ciebie trudna.

Wkrótce taka skrzynka na listy na papierze również pojawi się w szkole.

Zasady korzystania ze skrzynki:

 1. Chcemy Tobie pomóc, nie oceniać.
 2. Wszystko, o czym napiszesz pozostanie tajemnicą, chyba że będzie zagrażać czyjemuś zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu.
 3. Każde zgłoszenie będzie traktowane poważnie, indywidualnie, z szacunkiem i dyskrecją.
 4. Twój list może być anonimowy, ale jeśli możesz podaj jak najwięcej danych, aby ułatwić nam udzielenie pomocy: imię, klasę, dane osób, których list dotyczy.

NIE TRAKTUJ TEJ KORESPONDENCJI JAK ŻARTU!

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zdolni uczniowie naszej szkoły, posiadający potwierdzone sukcesy w konkursach, mają szansę na uzyskanie stypendium edukacyjnego Toruński Omnibus. Warunkiem jego uzyskania jest średnia ocen na świadectwie z tego roku szkolnego minimum 5,00; bardzo dobra lub wzorowa ocena zachowania i znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Nie ma już warunku zamieszkiwania na terenie miasta Torunia.

Wnioski w tej sprawie składać będzie, po zakończeniu roku szkolnego, dyrektor szkoły. Proszę rodziców ewentualnych kandydatów o kontakt w sprawie wniosku z wychowawcą klasowym.

Poniżej bardziej szczegółowe informacje i link do uchwały:

https://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1252600

 

W dniu 2 maja br. weszła w życie uchwała 107/19 Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019r., poz.2379).

Najważniejsze zmiany dotyczące szkół podstawowych to:

 1. wprowadzenie nazwy własnej stypendium dla ucznia szkoły podstawowej: Toruński Omnibus,
 2. podwyższenie kwoty stypendium dla uczniów SP do 200,- zł miesięcznie, wypłacanego od września do czerwca w danym roku szkolnym,
 3. obniżenie wymaganej średniej na świadectwie szkolnym SP z 5,50 do 5,00,
 4. zmiana odbiorcy z ucznia zamieszkałego na terenie miasta Torunia na ucznia uczęszczającego do szkoły na terenie Torunia,
 5. zmiana wnioskującego z rodziców na dyrektora szkoły,
 6. termin składania wniosków: od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 5 lipca (wyjątkowo do 7 września, jeśli znaczący sukces edukacyjny nastąpił po dacie 5 lipca),
 7. wprowadzenie konieczności zatwierdzenia kandydata przez Radę pedagogiczną
  w drodze uchwały przed złożeniem wniosku.

 

Niezbędne warunki dotyczące osiągnięć edukacyjnych uczniów określa  § 3 wskazanej uchwały:

 

 • 3 Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły na terenie Torunia, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:
 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
 • uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnia ocen co najmniej:
 1. 5,0 w szkole podstawowej lub dotychczasowym gimnazjum.
 2. (…),
 3. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 • 9.10. uchwały wskazuje, że rodzic ucznia, który po złożeniu wniosku przez dyrektora kontynuować będzie naukę w innej szkole, ma obowiązek niezwłocznie po rozpoczęciu nauki, nie później niż do 7 września, dostarczyć do Wydziału Edukacji zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły na terenie Torunia. Niedotrzymanie tego obowiązku lub terminu stypendium nie zostanie przyznane.

 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24

(-) Ewa Wronkowska

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24