facebook_page_plugin

poniedziałek, październik 19, 2020

Terminy konkursów przedmiotowych, które się jeszcze nie odbyły na etapie szkolnym, zostały komunikatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty anulowane, co oznacza ich odwołanie. Nowe terminy konkursów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie konkursów przedmiotowych organizowanych

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.W roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:

 1. Konkurs Przedmiotowy z Biologii,
 2. Konkurs Przedmiotowy z Chemii,
 3. Konkurs Przedmiotowy z Fizyki,
 4. Konkurs Przedmiotowy z Geografii,
 5. Konkurs Przedmiotowy z Historii,
 6. Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego,
 7. Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego,
 8. Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego,
 9. Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego,
 10. Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego,
 11. Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego,
 12. Konkurs Przedmiotowy z Matematyki,
 13. Konkurs Przedmiotowy z Informatyki.

2. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem.

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny.

4. O organizacji, terminach i warunkach udziału w konkursach informuje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych dzieci dyrektor szkoły.

§ 2. 1. Zatwierdza się Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych, o których mowa w ust.1, stanowi podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim.

§ 3. 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powoła zarządzeniami wojewódzkie i rejonowe komisje konkursów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu, ustalając ich skład osobowy.

2. Członków rejonowych komisji konkursów przedmiotowych powołuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na wniosek przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

3. Członków szkolnych komisji konkursów przedmiotowych powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej dany konkurs przedmiotowy.

4. Zadania wojewódzkich, rejonowych i szkolnych komisji konkursowych określa Regulamin o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zobowiązuje przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych do nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem przez wiceprzewodniczących wojewódzkich komisji konkursowych regulaminów szczegółowych wraz z zestawami zadań, na kolejne trzy etapy konkursu zgodnie z Regulaminem ogólnym, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia oraz do realizacji zadań określonych w tym Regulaminie.

§ 5. Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 6. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia organizator.

§ 7Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

1. Terminarz konkursów

2. Regulamin ogólny 

3. Oświadczenie i karta zgłoszenia.

 

 

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24